Hycol-E Ca

Rozsah a způsob použití: HYCOL-E Ca je kapalný přípravek pro  rychlé dodání dusíku (N) a vápníku (Ca) ovocným dřevinám pěstovaným v organickém režimu. Koncentrovaný roztok obsahuje dusík ve třech formách - amidické, amoniakální a nitrátové. Amidická forma dusíku má původ v hydrolyzovaném kolagenu. Vzniklé deriváty jsou  přírodní oligopeptidy a aminokyseliny. Vápník je přítomen ve snadno přijatelné formě – navázán na koncové karboxy skupiny kolagenních aminokyselin. Přípravek se aplikuje formou 1% roztoku v dávce cca 10 l/ha. Dávku je možné upravit dle počtu a velikosti stromů. První postřik se provádí zhruba 10 dnů po odkvětu. Podmínkou úspěšné aplikace je dostatečně vyvinutá listová plocha. U jádrovin provádíme zhruba 4 až 8 postřiků za vegetaci v závislosti na místních podmínkách. U třešní a višní se postřik doporučuje zhruba 4x s intervalem 14 dnů. U jádrovin je vhodné střídat výživu s HYCOL-E jádro a u peckovin s HYCOL-E pecka. Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci propláchněte vodou. Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 5 - 30°C. Čisté odpadní obaly předat do sběru k recyklaci, nebo ke zneškodnění ve spalovně odpadů. Doba použitelnosti: min. 3 roky od data výroby při skladování v původních obalech. Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

Č. rozhodnutí o registraci: 4188

  • Pomocný rostlinný přípravek pro ekologické zemědělství

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné látky kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 10, chrom 50.

Hycol-E Ca

Tel.: +420 608 474 370

Provozovna: G M CHEMIE spol. s r.o., tř. Tomáše Bati, areál DEZA Organik - budova 104 a areál Toma a.s. – budova 44c 765 02 Otrokovice,

©2019 by G M CHEMIE spol. s r.o.. 

Pomocný rostlinný přípravek pro ekologické zemědělství

Go to link