Hycol-Mn

Rozsah a způsob použití: HYCOL-Mn je kapalný přípravek pro rychlé odstranění deficitu manganu (Mn) u kulturních rostlin. Koncentrovaný roztok dále obsahuje vodorozpustné přírodní oligopeptidy, aminokyseliny, hořčík a síru. Mangan se v rostlině účastní nejdůležitějších procesů, jako je např. fotosyntéza. Mangan je kofaktor řady enzymů. U enzymových procesů Krebsova cyklu je považován za nejvýznamnější aktivátor. Účastní se fosforylačních reakcí a při tvorbě glycidů a bílkovin. Aplikuje se formou hnojení na list na dobře vyvinuté rostliny a to především na obilniny, brambory, řepku a cukrovku. Jednorázová dávka koncentrátu aplikací na list je 1-2 l/ha formou 0,5-1% roztoku ve vodě (max. 1 l hnojiva do 100 l vody). Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci dobře propláchněte vodou. Případnou možnost tank mixu s pesticidy je nutno předem konzultovat s výrobcem daného pesticidu. Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 5 - 30°C. Doba použitelnosti: min. 3 roky od data výroby při skladování v původních obalech. Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Při prodloužené nebo opakované expozici může způsobit poškození orgánů (Centrální nervový systém, Plíce). Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nevdechujte mlhu/aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal: prázdný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Obsahuje síran manganatý, monohydrát.

Č. rozhodnutí o registraci: 4295

  • Pomocný rostlinný přípravek

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné látky kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 20, chrom 50.

GMCH22_HycolMn_200x230mm_nahled.png

Tel.: +420 608 474 370

Provozovna: G M CHEMIE spol. s r.o., tř. Tomáše Bati, areál DEZA Organik - budova 104 a areál Toma a.s. – budova 44c 765 02 Otrokovice,

©2019 by G M CHEMIE spol. s r.o.. 

Pomocný rostlinný přípravek pro ekologické zemědělství

Go to link