Hycol-Zn

Rozsah a způsob použití: HYCOL-Zn je kapalný přípravek pro rychlé odstranění deficitu zinku (Zn) u kulturních rostlin. Koncentrovaný roztok dále obsahuje vodorozpustné přírodní oligopeptidy, aminokyseliny, hořčík a síru. Zinek v rostlině je součástí enzymů, aktivuje řadu enzymových reakcí. Hraje významnou roli při syntéze nukleových kyselin. Rovněž ovlivňuje syntézu bílkovin. Jednorázová dávka koncentrátu aplikací na list je 1- 2 l/ha formou 0,5 - 1% roztoku ve vodě (max. 1 l hnojiva do 100 l vody). Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci dobře propláchněte vodou. Případnou možnost tank mixu s pesticidy je nutno předem konzultovat s výrobcem daného pesticidu. Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 5 - 30°C. Čisté odpadní obaly předat do sběru k recyklaci nebo ke zneškodnění ve spalovně odpadů. Doba použitelnosti: min. 3 roky od data výroby při skladování v původních obalech. Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal: prázdný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Obsahuje síran zinečnatý.

Č. rozhodnutí o registraci: 4189

  • Pomocný rostlinný přípravek

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné látky kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 10, chrom 50.

GMCH12_HycolZn_175x162mm_nahled.jpg

Tel.: +420 608 474 370

Provozovna: G M CHEMIE spol. s r.o., tř. Tomáše Bati, areál DEZA Organik - budova 104 a areál Toma a.s. – budova 44c 765 02 Otrokovice,

©2019 by G M CHEMIE spol. s r.o.. 

Pomocný rostlinný přípravek pro ekologické zemědělství

Go to link